Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob

Rádi bychom Vás ujistili, že Animal Rebellion Czech Republic, z.s., spolek se sídlem na adrese V Šáreckém údolí 281/54, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 74590 (dále jen „Animal Rebellion ČR“ nebo „my“) jako správce Vašich osobních údajů těmto věnuje maximální pozornost.

Kromě obecného nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) se při jejich zpracování řídíme i platnými zákony České republiky, t.j. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110).

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující údaje:

  • Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno (Mattermost).
  • Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa a telefonní číslo.
  • Ostatní údaje, jako je např. členství v jednotlivých funkčních odděleních hnutí, ochota nechat se případně zadržet policií ap.

Za jakým účelem je zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme za těmito účely:

  • Zasílání informací členům hnutí. Na Vaši emailovou adresu budeme pravidelně zasílat souhrné zprávy o činnosti hnutí.
  • Organizace během akce. Váš telefon nám slouží pro lepší organizaci akcí a snížení možného rizika plynoucího z jejich povahy.
  • Evidence členů hnutí – samotnou podstatou hnutí je organizovat jeho členy a vést jejich evidenci.

Co nás k tomu opravňuje

Veškeré Vaše údaje zpracováváme s Vaším souhlasem.

Na jak dlouho

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme při zpracování vašich osobních údajů svá práva a povinnosti, máte určitá práva také Vy.

Mezi tato práva patří:

  • Právo na přístup. Zjednodušeně řečeno, máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, zda je někomu předáváme.
  • Právo na opravu. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
  • Právo na výmaz. Vzhledem k tomu, že všechny Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jeho odvoláním máme povinnost všechny Vaše osobní údaje vymazat.
  • Právo podat stížnost. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Detailní informace o Vašich zákonných právech jsou k dispozici na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110.

Jak lze jednotlivá práva uplatnit?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mailovou adresu info@animalrebellion.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Záleží ti na budoucnosti, zvířatech nebo planetě?

Chceš pro ně něco udělat?

newsletter.webp

Odebírej zpravodaj

Souhlasím, aby hnutí Animal Rebellion ČR zpracovávalo moje osobní údaje, které jsem uvedl(a) v tomto formuláři, za účelem pravidelného zasílání informací.
Chceš nás podpořit finančně?
Pošli peníze na transparentní účet:
2701981912/2010
Chceš jednat ihned?!
© Animal Rebellion ČR 2019–2022